Kiedy badanie bhp miejsca pracy jest obowiązkowe?

Obecnie obowiązujący Kodeks Pracy przewiduje, że to na pracodawcy ciąży obowiązek poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym, mówi o tym wprost art. 226.Kodeksu pracy, jest on też odpowiedzialny za zorganizowanie ochrony przed tymi zagrożeniami. Z tego też wynika obowiązek, przeprowadzenia badania bhp miejsca pracy pod kątem ryzyka zawodowego.

Jak ocenić ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe to niepożądane zdarzenie, które może wystąpić w związku z wykonywaną pracą. Definicja ustawowa, nie wymienia wszystkich ryzyk, mówi, że może ono wynikać z różnych czynników, a badanie miejsca pracy pod kątem ich wystąpienia ma służyć różnym celom, między innymi prewencji.

Przykładem sytuacji gdy badanie bhp miejsca pracy jest konieczne jest ustawowy wymóg przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego, wynikający z przepisów prawa dotyczących czynników szkodliwych, występujących na stanowisku pracy. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Przedmiotem badania są czynniki szkodliwe i niebezpieczne, ich identyfikacja oraz ocena ich szkodliwości. W sytuacji wystąpienia takich czynników, pracodawca nie ma możliwości uniknięcia wykonania badania stanowiska pracy.

Co do zasady czynniki występujące w środowisku pracy można podzielić na trzy kategorie:

  • Czynniki niebezpieczne,
  • Czynniki szkodliwe,
  • Czynniki uciążliwe.

Czynniki szkodliwe podzielić możemy na kolejne trzy grupy:

  1. Czynniki szkodliwe chemiczne, czyli najliczniejsza i najczęściej występująca grupa szkodliwości. Pyły, gazy, opary, dymy, które przedostają się do organizmu głównie przez drogi oddechowe, w znacznie mniejszym stopniu przez usta i przewód pokarmowy, skórę. Substancje rakotwórcze, substancje uczulające.
  2. Czynniki szkodliwe fizyczne – do nich zalicza się zimny oraz gorący mikroklimat, drgania mechaniczne, metale występujące w postaci pylistej np. ołów, żelazo, promieniowanie laserowe.
  3. Czynniki szkodliwe biologiczne – bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty.

Czynniki uciążliwe, to obsługa monitorów ekranowych (do 4 godzin/powyżej 4 godzin dziennie), lub praca na wysokości (do 3 m/ powyżej 3 m), ale też praca w porze nocnej praca w porze nocnej.

Nie da się wyeliminować wszystkich tych czynników ze środowiska pracy. Występują one praktycznie w każdej branży zawodowej. Z tego powodu, tak ważna jest sprawnie działająca służba bhp, pomagająca zdiagnozować źródło potencjalnych zagrożeń i problemów ale też metody ich minimalizowania. Bardzo ważna jest świadomość pracowników i pracodawców co do czynników szkodliwych. Kolejnym ważnym punktem jest właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy, ergonomia wyposażenia i odpowiednie przeszklenie pracowników, pozwalające we właściwy sposób korzystać nie tylko ze stanowiska pracy ale też z materiałów ochrony osobistej dostępnych w zakładzie pracy. Badanie bhp miejsca pracy i ocena ryzyka zawodowego wykonywane przez akredytowane laboratorium jak np. smc-bhp.pl ma zapewnić właśnie dostosowanie zarówno szkolenia jak i środków ochrony do realnych zagrożeń występujących na danym stanowisku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj